Statut udruženja

Na osnovu člana 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 52/01 i 42/05), Skupština UG “Srce Pegaza” na sjednici održanoj u Banjoj Luci dana 28. 09. 2020. godine, donijela je

STATUT UG “SRCE PEGAZA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
UG „SRCE PEGAZA“ (u daljem tekstu Pegaz) je slobodno i dobrovoljno, nevladino, neprofitno, stručno i nestranačko udruženje građana osnovano s ciljem socijalizacije djece, zaštite zdravlja djece kroz sportske, umjetničke aktivnosti i zdravu ishranu, stručnog i naučnog rada i njegovanja osoba treće životne dobi.

Član 2.
Društvo je organizovano na principima delegatskog sistema sa individualnim i kolektivnim mogućnostima odlučivanja i odgovornostima u radu članova Pegaza.

Član 3.
Aktivnosti i rad Pegaza obavljaju se na teritoriji Republike Srpske.
Društvo može obavljati određene aktivnosti van teritorije Republike Srpske samo na način koji propisuju pozitivni propisi i u skladu sa ciljevima i zadacima Pegaza.

Član 4.
Pegaz sačinjavaju članovi udruženja.

Član 5.
Statut UG Srce Pegaza (u daljem tekstu: Statut) sadrži odredbe kojima se uređuju:

 • naziv i sjedište Pegaza,
 • ciljevi i djelatnost Pegaza,
 • postupak prijema i isključenja članova Pegaza,
 • prava i obaveze članova Pegaza,
 • organi Pegaza, način njihovog izbora i opoziva, ovlašćenja, kvorum i pravila glasanja, uključujući i specifična pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, trajanja njihovih mandata, postupak za sazivanje skupštine Pegaza,
 • način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu,
 • pravila koja se primjenjuju za sticanje i raspolaganje sredstvima Pegaza, organ ovlašćen za nadzor nad korišćenjem ovih sredstava,
 • postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlašćenje i način donošenja drugih opštih akata,
 • oblik i sadržaj pečata Pegaza,
 • zastupanje Pegaza,
 • uslovi i postupak za spajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak Pegaza,
 • postupak raspodjele preostale imovine u slučaju prestanka rada Pegaza,
 • druge odredbe od značaja za rad i djelovanje Pegaza.
  Statut može sadržavati i druge odredbe koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 52/01 i 42/05) (u daljem tekstu: zakon).

II NAZIV I SJEDIŠTE PEGAZA

 1. Naziv Pegaza

Član 6.
Naziv Pegaza je: UG „Srce Pegaza“.
Pegaz u obavljanju svoje djelatnosti koristi svoj naziv.
Naziv Pegaza na engleskom jeziku je: Society of citizens “Heart of Pegasus”
Naziv Pegaza na službenom jeziku upisuje se u registar udruženja na prvom mjestu.

 1. Sjedište i adresa Društva

Član 7.
Sjedište i adresa Pegaza je:
Banja Luka.

 1. Pravni subjektivitet, pečat, štambilj, amblem i značka

Član 8.
Pegaz ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koji proizilaze iz Ustava, zakona, drugih propisa i ovog Statuta.
U pravnom prometu Pegaz istupa samostalno u svoje ime i za svoj račun u okviru svoje pravne sposobnosti.
Za obaveze preuzete u pravnom prometu s trećim licima Pegaz odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 9.
Lica ovlaštena za zastupanje I predstavljanje Pegaza su predsjednik Upravnog odbora, potpredsjednik Upravnog odbora I generalni sekretar.

Član 10.
Pegaz ima pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm, sa natpisom “Srce Pagaza”, u čijem se središtu nalazi znak udruženja koji simbolizuju dva spojena krilata konja.
Pegaz ima štambilj pravougaonog oblika čiji tekst glasi: “Srce Pegaza”.

Tekst na pečatu i štambilju je ispisan na srpskom jeziku latiničnim pismom.

Član 11.
Pegaz ima amblem i značku koji su kružnog oblika, sa tekstom SRCE PEGAZA, sa dva spojena krilata konja u sredini i datumom 28.09.2020. godine, kao datumom osnivanja Pegaza.

III CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Član 12.
Pegaz samostalno određuje svoje ciljeve i djelatnosti u skladu sa Ustavom i zakonom.
Osnovni ciljevi osnivanja Pegaza su:

 • stručno usavršavanje članova Pegaza, organizovanje stručnih putovanja i drugih aktivnosti;
 • iniciranje organizovanja naučno-istraživačkog rada u konjičkom sportu i terapijskom jahanju;
 • koordinacija rada sa sportskim klubovima i udruženjima, konjičkim klubovima, kreativnim udruženjima, udruženjima djece sa posebnim potrebama, udruženjima oboljele djece, predškolskim ustanovama, udruženjima koja okupljaju lica treće životne dobi
 • saradnja sa srodnim asocijacijama iz Federacije Bosne i Hercegovine i inostranstva;
 • uz pomoć različitih umjetničkih formi razvija i uspostavljaa veze među svim ljudima dobre volje, bez obzira na starosnu dob, nacionalnu , vjersku ili rasnu pripadnost.
 • unapređuje kulturu uključujući djecu i ljude svih starosnih doba i stvara priliku za kreativno i umjetničko izražavanje.

Član 13.
Djelatnosti Pegaza su :

 • organizovanje rada Pegaza radi izvršavanja ciljeva Pegaza;
 • zaključivanje pismenih sporazuma o zajedničkom radu, te saradnja sa sportskim klubovima i udruženjima, konjičkim klubovima, kreativnim udruženjima, kulturnim institucijama,udruženjima djece sa posebnim potrebama, udruženjima oboljele djece, predškolskim ustanovama, udruženjima koja okupljaju lica treće životne dobi u zemlji i inostranstvu;
 • razvijanje i usmeravanje međunarodne saradnje Pegaza i srodnim asocijacijama u drugim zemaljama;
 • promovisanje umjetničkih formi koje će omogućiti uspostavljanje veza među svim ljudima dobre volje, bez obzira na starosnu dob, vjersku, nacionalnu i rasnu pripadnost, te uspostavljanje veze između čovjeka i životinje;
 • rad na međunarodnim projektima i projektima na teritoriji Bosne i Hercegovine iz oblasti konjičkog sporta, interaktivne i kreativne radionice, izdavanje publikacija (štampanih i elektronskih), organizovanje takmičenja, izdavanje stručno-naučnih i drugih publikacija, izrada audio-vizuelnih multimedijalnih sadržaja, terapijsko jahanje, njegovanje principa humanizma i etike, saradnja sa srodnim asocijacijacijama;
  izvršavanje drugih zadataka, normirano drugim zakonskim propisima

IV POSTUPAK PRIJEMA I ISKLJUČENJA ČLANSTVA

 1. Članstvo

Član 14.
Delegati Skupštine i lica koja naknadno pristupe Pegazu u skladu s odredbama ovog Statuta su članovi Pegaza.
Član Pegaza može biti osoba koja dobrovoljno pristupi Pegazu na način propisan ovim Statutom s ciljem da svojim radom i aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva Pegaza.
Pegaz ima redovne, počasne i pomažuće (dobrotvori) članove.

Član 15.
Redovni članovi Pegaza su osnivači i delagati skupštine, koji su se dobrovoljno učlanili u Pegaz. Redovni član Pegaz svake godine uplaćuje članarinu Pegazu. Članarina se uplaćuje u cjelosti ili u 12 mjesečnih rata.
Počasni član Pegaza može postati svaki građanin Republike Srpske ili strani državljanin koji svojim radom značajno doprinese razvoju Pegaza.
Pomažući član Pegaza (dobrotvor) može da postane svaki građanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države koji pokloni Pegazu finansijska sredstva, pokretnu ili nepokretnu imovinu.

Član 16.
O prijemu redovnih članova Pegaza odlučuje Skupština Pegaza.
Svi redovni članovi Pegaza imaju ista prava, obaveze i odgovornosti.

Član 17.
O izboru počasnih članova odlučuje Upravni odbor Pegaza, a na zahtjev kandidata za člana Pegaza ili na zahtjev članova Upravnog odbora Pegaza ili bilo kog redovnog člana.
Izbor pomažućih članova Pegaza (dobrotvora) izvršiće Skupština Pegaza na pismeni prijedlog Upravnog odbora Pegaza.

 1. Prava i dužnosti članova

Član 18.
Prava i dužnosti članova Pegaza su da:

 • aktivno i ravnopravno s drugim članovima učestvuju u ostvarivanju ciljeva Pegaza,
 • se angažuju u radu Pegaza i njegovih organa, daju svoja mišljenja, prijedloge i preuzimaju neposrednu odgovornost za njihovo ostvarivanje,
 • biraju i budu birani u organe Pegaza,
 • neposredno učestvuju u utvrđivanju programa rada, pripremanju i donošenju odluka kao i njihovom izvršavanju,
 • predlažu projekte u smislu plana aktivnosti i izrade finansijskog plana za realizaciju tih projekata, da rukovode realizacijom projekata i da odgovaraju za povjereni posao,
 • poštuju i štite ugled Pegaza,
 • poštuju odluke svih legitimnih organa Pegaza,
 • predlaže nove članove Pegaz u skladu sa Statutom,
 • plaća mjesečnu članarinu u iznosu, na način i u rokovima koje posebnom odlukom utvrdi Upravni odbor Pegaza,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjere organi Pegaza u vezi sa ostvariva-njem programskih zadataka i ciljeva.
 1. Prestanak članstva

Član 19.
Članstvo u Prestaje prestaje:

 • istupanjem,
 • isključenjem i
 • smrću člana Pegaza.

Član 20.
Članstvo u Pegazu prestaje dobrovoljnim istupanjem člana Pegaza iz Pegaza.
Istupanje se vrši dostavljanjem Upravnom odboru Pegaza pismenog obavještenja o istupanju.
Istupanje stupa na snagu i konačno je danom dostavljanja obavještenja iz stava 2. ovog člana.
Upravni odbor Pegaza na svojoj prvoj narednoj sjednici konstatuje dan dostavljanja obavještenja o istupanju i da je s tim danom određenom licu prestalo članstvo u Pegaza i o istom obavještava Skupštinu Pegaza na njenoj prvoj narednoj sjednci.

Član 21.
Članstvo u Pegaza prestaje isključenjem iz Pegaza.
Član Pegaza se može isključiti iz Pegaza ukoliko:

 • grubo krši programske ciljeve i Statut Pegaza,
 • je duže neaktivan u Pegazu i
 • ne plaća članarinu neprekidno godinu dana i poslije pismene opomene ili neredovno plaća članarinu i
  Odluku o isključenju člana iz razloga naprijed navedenih donosi Upravni odbor Pegaza.
  Isključenje stupa na snagu i konačno je danom donošenja Odluke Upravnog odbora Pegaza o isključenju člana.

V ORGANI PEGAZA

Član 22.
Organi Pegaza su:

 1. Skupština Pegaza,
 2. Upravni odbor Pegaza,
 3. Predsjednik Pegaza
 4. Generalni sekretar
 5. Skupština Pegaza

Član 23.
Skupština je najviši organ Pegaza.
Skupštinu čine delegati.
Skupština ima 9 delegata. Svaki delegat u Skupštini Pegaza ima jedan glas s jednakim pravima.
Delegati za Skupštinu Pegaza biraju se na sjednicama Skupštine.

Član 24.
Mandat delegata Skupštine nije ograničen.

Član 25.
Skupštinom rukovodi predsjednik Skupštine i njegov mandat nije ograničen.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine Pegaza vrši se na izbornoj sjednici Skupštine Pegaza.

Član 26.
Skupština se sastaje u redovnim i vanrednim zasjedanjima.
Redovna zasjedanja Skupštine se drže jednom (1) godišnje i ona su izvještajna.
Redovnu sjednicu saziva predsjednik Supštine.
Vanredna Skupština se zakazuje po potrebi, a saziva se na zahtjev:

 1. Upravnog odbora,
 2. 1/3 (jedne trećine) delegata u Skupštini,
  Prijedlog za sazivanje Skupštine daje se u pismenoj formi sa obrazloženjem razloga za sazivanje sjednice.
  Predlagač je dužan da sačini materijal za Skupštinu.
  Od dana zakazivanja redovne Skupštine do njenog održavanja mora proteći najmanje 30 (trideset) dana.
  Od dana zakazivanja vanredne Skupštine do njenog održavanja mora proteći najmanje 10 (deset) dana.
  Izborna Skupština se održava svake četri (4) godine.

Član 27.
Radom sjednice Skupštine Pegaza rukovodi predsjednik Skupštine Pegaza.
Skupština se može održati ako je prisutna nadpolovična većina delegata Skupštine Pegaza.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih.
Statut, kao i njegove izmjene i dopune, program rada, izbor i razrješenje članova organa Pegaza donose se 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova prisutnih delegata Skupštine Pegaza.
Odluke i zaključci Skupštine obavezni su za sve članove i organe Pegaza.

Član 28.
Bliže odredbe o radu Skupštine Pegaza utvrđuju se Poslovnikom o radu, koji se donosi na Skupštini Pegaza.

Član 29.
Skupština je nadležna da:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune;
 • utvrđuje zadatke organa Pegaza;
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama Pegaza;
 • bira i razrešava dužnosti predsjednika, potpredsjednika i članove Upravnog odbora Pegaza;
 • usvaja finansijski izvještaj o radu pripremljen od strane Upravnog odbora Pegaza ;
 • usvaja izvještaj o radu pripremljen od strane Upravnog odbora Pegaza;
 • donosi odluke o verifikaciji i isključivanju iz članstva u skladu sa Statutom,
 • donosi i druge akte određene ovim Statutom i to:
 • Poslovnik o radu Skupštine Pegaza,
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama Pegaza;
 • Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti;
 • odlučuje o formiranju stručnih i drugih komisija i
 • odlučuje o drugim pitanjima koja koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Član 30.
Skupština iz svog sastava bira:

 • predsjednika i podpredsjednika Skupštine Pegaza,
 • Predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora Pegaza,
 • generalnog sekretara Pegaza
 • Komisiju za međunarodnu saradnju,
 • Komisiju za priznanja i nagrade.
 1. Upravni odbor Pegaza

Član 31.
Upravni odbor Pegaza (u daljem tekstu: Upravni odbor) je izvršni organ Skupštine koji se stara o sprovođenju ciljeva Pegaza.
Upravni odbor ima ukupno pet članova i to predsjednika i potpredsjednika i tri člana.
Predsjednika, podpredsjednika i članove Upravnog odbora bira i imenuje Skupština Pegaza iz redova članova Pegaza po kriterijumu brojnosti i ravnomjernoj specijalističkoj zastupljenosti i njihov mandat nije ograničen.

Član 32.
Predsjednika, potpredsjednika i članove Upravnog odbora razrješava Skupština.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i članova Upravnog odbora mogu dati:

 • najmanje 1/3 (jedna trećina) delegata Skupštine Pegaza,
 • Upravni odbor.
  Predsjednik, odnosno član Upravnog odbora se može razriješiti na njegov lični zahtjev, odnosno usljed podnošenja ostavke.
  Skupština je obavezna da na sjednici na kojoj donose odluku o razriješenju predsjednika, odnosno člana Upravnog odbora donese odluku o izboru i imenovanju novog predsjednika odnosno novog člana Upravnog odbora.
  Upravni odbor Društva za svoj rad odgovara Skupštini Pegaza.

Član 33.
Predsjednik Upravnog odbora, odnosno predsjednik Pegaza (u daljem tekstu: predsjednik) ima obavezu da aktivno sprovodi odluke Skupštine i Upravnog odbora, odnosno da ostvaruje ciljeve i usvojeni program Pegaza.
Predsjednik i potpredsjednik rukovode radom Pegaza u skladu sa Statutom i usvojenom organizacijom, planom i programom rada.
Predsjednik i potpredsjednik predstavljaju i zastupaju Pegaz u pravnom prometu bez ograničenja ovlaštenja.
Predsjednik i potpredsjednik imaju prava i dužnosti finansijskog naredbodavca.

Član 34.
Upravni odbor Društva je nadležan da:

 1. priprema sjednice Skupštine,
 2. priprema i predlaže izmjene Statuta ili drugih akata koje donosi Skupština (izrada prijedloga odluka, zaključaka i dr.);
 3. sprovodi politiku, zaključke i druge odluke donesene od strane Skupštine,
 4. upravlja imovinom Pegaza,
 5. priprema i podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje finansijski izvještaj i izvještaj o radu Pegaza,
 6. donosi odluke o prijemu po počasnih članova i članove po pozivu Pegaza,
 7. vrši prijem i isključenje članova Pegaza u skladu sa Statutom,
 8. povjerava pojedine projekte, poslove i zadatke članovima ili saradnicima Pegaza;
 9. ostvaruje konstantnu saradnju sa Upravnim odborima podružnica;
 10. zaključuje pismene sporazume o saradnji sa srodnim udruženjima;
 11. dodjeljuje priznanja i nagrade članovima Pegaza;
 12. zajedno sa skupštinskim odborima i komisijama vrši nadzor nad zakonitim radom Pegaza, članova Pegaza i u tom cilju ostvaruje saradnju sa državnim organima, fondovima i drugim institucijama;
 13. donosi Poslovnik o svom radu;
 14. određuje visinu članarine i način potrošnje sredstava prikupljenih po tom ili drugom osnovu;
 15. vrši i druge poslove koji su mu važećim propisima i Statutom stavljeni u nadležnost, odnosno poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Pegaza.

Član 35.
Upravni odbor radi u sjednicama.
Upravni odbor može raditi ukoliko sjednici prisustvuje nadpolovična većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Upravni odbor odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Član 36.
Organizacija i način rada Upravnog odbora se utvrđuje Poslovnikom o radu Upravnog odbora.
Za ostvarivanje svojih funkcija Upravni odbor može formirati stalne i povremene komisije.
Poslovnikom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se vrsta i broj komisija iz stava 2. ovog člana kao i njihov sastav i način rada.

Član 37.
Generalni sekretar Pegaza ( u daljem tekstu: sekretar) ima obavezu da aktivno sprovodi odluke Skupštine i Upravnog odbora, odnosno da ostvaruje ciljeve i usvojeni program Pegaza.
Sekretar, zajedno sa predsjednikom i potpredsjednikom rukovodi radom Pegaza u skladu sa Statutom i usvojenom organizacijom, planom i programom rada.
Sekretar zajedno sa predsjednikom i potpredsjednikom predstavlja i zastupa Pegaz u pravnom prometu bez ograničenja ovlaštenja.
Sekretar zajedno sa predsjednikom i potpredsjednikom ima prava i dužnosti finansijskog naredbodavca.

 1. Komisije Skupštine Pegaza

Član 38.
Kao svoja stalna radna tijela Skupština Pegaza, iz redova delegata, bira sljedeće komisije:

 1. Komisiju za saradnju sa državnim organima, organizacijama i fondovima;
 2. Komisiju za međunarodnu saradnju;
 3. Komisiju za priznanja i nagrade.
  Sve komisije imaju predsjednika i dva (2) člana.
  Mandat predsjednika i članova Komisija traje četiri (4) godine, koji ne mogu biti birani više od dva (2) puta uzastopno.

Član 39.
Komisija za saradnju sa državnim organima i fondovima donosi programe saradnje sa tim institucijama, uspostavlja i koordinira rad sa istima te predlaže predstavnike Pegaza u državne organe, organizacije i fondove u čijem radu učestvuju predstavnici Pegaza.

Član 40.
Komisija za međunarodnu saradnju donosi program međunarodne saradnje, izvršava programske zadatke i vrši koordinaciju te saradnje, sa istim ili sličnim međunarodnim asocijacijama, a sve u skladu i na osnovu ovlašćenja utvrđenih smernica i instrukcija Skupštine Pegaza.

VI INFORMISANJE PEGAZA I IZDAVAČKA DJELATNOST

Član 41.
Informisanje članova Pegaza, kao i javnosti, o radu, aktivnostima i rezultatima djelovanja Pegaza vršiće se putem glasila Pegaza i to:

 • biltena Pegaza,
 • drugih publikacija,
  kao i održavanjem raznih stručnih sastanaka i drugih manifestacija, preko pisanih medija, radija, televizije, interneta itd., čime se ostvaruje načelo javnosti u radu.

VII JAVNOST U RADU

Član 42.
Rad Pegaza, njegovih organa, komisija je javan.
Javnost u radu Pegaza i njegovih organizacionih jedinica ogleda se izdavanjem glasila Pegaza, pismenih informacija o aktivnosti Pegaza i učešćem u radu državnih organa, organizacija i fondova.
Javnost rada obezbeđuje se dostavljanjem poziva za sjednice organa Pegaza, pozivanjem članova i građana na značajnije manifestacije koje organizuje Pegaz, pružanjem svih informacija predstavnicima javnog informisanja kao i drugim organizacijama, udruženjima i fondacijama sa kojima Pegaz sarađuje.

Član 43.
O posebnim saopštenjima sa sjednica organa Pegaza, odlučivaće se na sjednicama tih organa.
Javnost u radu Pegaza se može isključiti samo u slučaju ako postoji realna mogućnost za povredu profesionalne tajne.

VIII STRUČNA SLUŽBA PEGAZA

Član 44.
Upravni odbor Pegaza predlaže Skupštini organizovanje stručne službe za obavljanje redovnih i stručnih administrativno-finansijskih poslova, a koji su neophodni za funkcionisanje ovog Pegaza.
Zaposleni u stručnoj službi i lica koja se angažuju za izvršenje povremenih i profesionalnih poslova odgovorni su za svoj rad predsjedniku Upravnom odboru Pegaza.

IX FINANSIRANJE PEGAZA

Član 45.
Imovinu udruženja čine dobrovoljni prilozi i pokloni koji imaju novčanu vrijednost, finansijska sredstva iz budžetskih dotacija i poreza, prihod od honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda, prihod stečen putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti Pegaza, članarina, i ostali prihodi ostvareni zakonitim korišćenjem imovine i sredstava organizacije.
Pegaz raspolaže svojom imovinom u skladu sa statutom i zakonom.
Pegaz je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izvještaje u skladu sa zakonom.

X PRESTANAK RADA PEGAZA

Član 46.
Pegaz se briše iz registra na osnovu konačnog rješenja o prestanku rada Pegaza i na osnovu pravosnažne presude o zabrani rada Pegaza.
Pegaz prestaje sa radom:

 • kada Skupština donese odluku o prestanku rada Pegaza ili odluku o pripajnju, razdvajanju ili transformaciji Pegaza, dvotrećinskom većinom glasova svih delagata Skupštine,
 • kada se utvrdi da je Pgaz prestao djelovati.
  Smatra se da je Pegaz prestao djelovati:
 • ukoliko je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statu-tom za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana,
 • ukoliko se broj članova Pegaza smanji ispod minimalnog broja propisanog važećim propisima, a nadležni organi Pegazaa u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova.
  Pegaz neće prestati s radom u skladu s odredbom stava 3. alineja 2. ovog člana ukoliko prijem novih članova nije moguć zbog objektivnih okolnosti koje su prouzrokovane prirodom statutarnih ciljeva i djelatnosti Pegaza.
  Kada sud utvrdi činjenice iz stava 1. ovog člana, donosi rješenje o prestanku rada Udruženja.

Član 47.
Pegaz prestaje s radom i u slučaju kada mu nadležni sud u skladu s važećim propisima zabrani dalji rad.
Pegaza se u skladu sa stavom 1. ovog člana može zabraniti rad:

 • ukoliko su Statut i djelovanje Pegaza suprotni ustavnom poretku odnosno ukoliko su usmjereni na njegovo nasilno podrivanje, raspirivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti ili diskriminacije, ili na diskriminacije zabranjenje Ustavom i zakonom,
 • ukoliko i nakon izrečene prekršajne kazne nastavi da obavlja djelatnosti koje nisu saglasne ciljevima dr, odnosno ne upotrijebi višak prihoda nad rashodima ostvaren obavljenjem privrednih djelatnosti na način određen zakonom i Statutom.

Član 48.
Kada Pegaz prestaje s radom i briše se iz registra imovina Pegaza preostala nakon podmirenja obaveza Pegaza (u daljem tekstu: preostala imovina) raspodjeljuje se na osnovu odluke Skupštine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama.
Ukoliko Skupština Pegaza ne donese odluku o raspodeli imovine do dana brisanja iz registra, sud će doneti odluku o raspodeli preostale imovine drugoj fondaciji ili udruženju, u skladu sa odredbama ovog člana.

XI OPŠTI AKTI PEGAZA

Član 49.
Izmjene i dopune Statuta može predložiti Upravni odbor Pegaza ili 1/3 (jedna trećina) delegata Skupštine.
Prijedog izmjena i dopuna Statuta podnosi organ koji saziva Skupštinu.
Prijedog izmjena i dopuna Statuta mora se objaviti na oglasnoj ploči Pegaza ili dostaviti svim delegatima Skupštine najkasnije narednog dana od dana s kojim je donesena odluka o sazivanju Skupštine na kojoj će se raspravljati i odlučivati o predloženim izmjenama i dopunama.
Izmjene i dopune Statuta vrše se po postupku po kojem je Statut i donesen.
Izmjene i dopune Statuta Pegaza registruju se u jedinstvenom registru udruženja koji se vodi kod Osnovnog suda u Banjoj Luci.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50.
Sve pravilnike i poslovnike Pegaza koji se donose na osnovu ovog Statuta, uskladiće se i donijeti u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Sva unutrašnja pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se pravilnicima, poslovnicima i drugim opštim aktima Pegaza koje donosi Upravni odbor.
Drugi opšti akti Udruženja moraju biti u saglasnosti sa važećim propisima i Statutom.

Član 51.
Za tumačenje odredaba ovog Statuta nadležna je Skupština Pegaza.

Član 52.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE PEGAZA
Mladen Subić

Broj:
Datum: 28.09. 2020. godine.